Polityka Prywatności i Plików Cookies

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące na stronie HTTPS://PERFACE.PL/ – zwany dalej Serwisem.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest
  Marcin Chojnacki
  50-231 Wrocław
  Ul. Zakładowa 16/15
  NIP 9681002541
  – zwany dalej Administratorem.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: KONTAKT@PERFACE.PL
 4. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności i Plików Cookies, proszę zaprzestać korzystania z Serwisu i produktów które oferuje, w tym usług partnerów handlowych Administratora.
  5. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Usługobiorców, są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we)
  6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Administratora. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania:Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:Prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje:
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem.art. 6 ust. 1 lit. B (dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta /kontrahenta).
Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).-
Prowadzenie statystykart. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych
Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem

numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać

z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.
Przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook.art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są współadministrowane przez Administratora i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Przetwarzanie plików cookies.art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies poniżej, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową,art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron umowyWystępowanie w ewentualnych sporach pomiędzy Klientem a Administratorem, udział w sporach sądowych, administracyjnych, gospodarczych,

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcy systemu do fakturowania
 • kancelarii prawnej, w tym adwokatom i radcom prawnym,
  współpracującym z Administratorem w zakresie usług
  konsultingowych, obsługi prawnej,
 • hostingodawcy
 • dostawca platformy e-learningowej zawierającej systemy CRM, system mailingowy.
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą
  działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron umowy
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Usługobiorców.
4. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.

Podanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie.
 3. Podanie określonych danych jest niezbędne do pełnego korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług musisz podać swoje dane osobowe.
 4. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie.
 5. W przypadku wyrażenia woli, że nie chcesz pozostawiać swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia i niekorzystania z Serwisu.
 6. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem Serwisu informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

1. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 • na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych
  sensytywnych;
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane;
 • jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

2. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).

Czym są pliki cookie?

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Jak wykorzystujemy pliki cookies?

1. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies
wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony
internetowej, świadczenia usługi na Twoją rzecz, a także w celach
statystycznych oraz reklamowych.

2. Mechanizm cookies odpowiada za:

 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Usługobiorcy, dzięki czemu Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.

3. W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę.

4. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie);
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.
6. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Usługobiorcy mogą zrezygnować z
pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.
7. Usługobiorcy korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy.
8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

Jakie mam możliwości dotyczące prywatności?

1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
2. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie. W tym celu należy zapoznać się z artykułami dotyczącymi pomocy technicznej dla danej przeglądarki.

Keep up to date with our advices

Subscribe now and thank us later